Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu oraz TBS Lokum sp. z o.o. w Świnoujściu. 10.09.2020 r.

Drukuj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK
ZGM sp. z o.o. w Świnoujściu oraz TBS Lokum sp. z o.o. w Świnoujściu

 

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadamiają, że zamierzają połączyć:
ZGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, adres; ul. Stanisława Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000851315 o kapitale zakładowym w wysokości 257.336.500,00 złotych, wniesionym w całości, NIP 8551600639 oraz REGON 38668485800000, jako spółki przejmującej (zwanej dalej „ZGM" lub „Spółką Przejmującą"), reprezentowaną przez Artura Ćwika - Prezesa Zarządu,

oraz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Armii Krajowej 12/210A, 72-600 Świnoujście, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634801, o kapitale zakładowym w wysokości 13.192.500,00 złotych, wniesionym w całości REGON 364 942 088, NIP 855 15 878 96, jako spółki przejmowanej zwanej dalej „Lokum" lub „Spółką Przejmowaną"), reprezentowana przez Aleksandrę Wrońską – Prezes Zarządu.

Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej TBS Lokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, na Spółkę Przejmującą ZGM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które następnie wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Gminie Miasto Świnoujście.

W wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronach internetowych obu Spółek pod adresem: www.zgm.swinoujscie.pl oraz www.lokum.swinoujscie.pl dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki plan połączenia.

ZGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Artur Ćwik - Prezes Zarządu
TBS Lokum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleksandra Wrońska - Prezes Zarządu

Pobierz treść ogłoszenia

Uchwały zarządów (załącznik 1)

Plan połączenia (załącznik 2)

ul. Wyspiańskiego 35C
72-600 Świnoujście

NIP 855 160 06 39
KRS 0000851315
REGON 386684858

Biuro Obsługi Klienta

Czynne od 7:30 do 15:15
Od poniedziałku do piątku
Tel. 91 321 22 80 wew. 55
e-mail sekretariat@tbslokum.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej