Zasady naboru

Drukuj

Ze względu na brak wolnych lokali, na chwilę obecną Spółka nie prowadzi naboru wniosków.
Komisja Przydziału Mieszkań prezentuje listę podstawową i rezerwową Wnioskodawców uprawnionych do zawarcia umowy partycypacji w budowie lokalu mieszkalnego oraz umowy najmu lokalu, która dostępna jest do pobrania poniżej.

 

 

 

Aktualnie wszystkie lokale dostępne w budynku są zarezerwowane. Spółka prowadzić będzie jednak stały nabór na listę rezerwową. Zachęcamy zatem nadal do składania wniosków o najem mieszkania, ponieważ do czasu oddania budynku do użytkowania lista podstawowa może się zmienić (np. wskutek przekroczenia progów dochodowych wnioskodawców), a tym samym na listę podstawową będę kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.


  

Kryteria pierwszeństwa

Miastu Świnoujście przysługuje prawo pierwszeństwa w zawieraniu umów partycypacji i dysponowaniu lokalami mieszkalnymi TBS LOKUM sp. z o.o., które to prawo gmina realizuje poprzez najem lokali mieszkalnych w celu ich podnajmowania osobom fizycznym.

Liczba lokali w budynku – 48

Dla 43 lokali:

1. Mieszkańcy Gminy Miasto Świnoujście, którzy w dniu składania wniosku nie posiadają prawa własności (współwłasności) nieruchomości/lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Świnoujście oraz posiadają jedno dziecko lub więcej dzieci, które nie ukończyły 18 lat.

Dla 5 lokali położonych na parterze budynku, które można przystosować dla pobytu osób niepełnosprawnych:

2. Mieszkańcy Gminy Miasto Świnoujście, którzy w dniu złożenia wniosku są osobą niepełnosprawną lub zamieszkują i prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną oraz przedłożą orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zakwalifikowaniu do znacznego stopnia niepełnosprawności.

W razie braku chętnych do najmu 5 lokali w oparciu o powyższe kryterium, wybór najemców dokonany zostanie na podstawie kryterium opisanego w punkcie 1.

Szczegółowe informacje o inwestycji dostępne są w zakładce Inwestycje lub w Biurze Obsługi Klienta TBS Lokum sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 12/210 A w Świnoujściu, tel. 91 486 58 66.

 


Zasady

Ogólne zasady ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów TBS Lokum sp. z o.o.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów TBS Lokum sp. z o.o. muszą spełnić poniższe warunki:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Świnoujście. Przez tytuł prawny należy rozumieć m.in. prawo własności lokalu (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umowa użyczenia, umowa najmu lokalu, lokalu komunalnego lub służbowego (lub decyzja administracyjna), służebność . Warunek odnosi się do wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się posiada w/w prawo, oświadcza, iż najpóźniej do dnia poprzedzającego objęcie lokalu w Lokum sp. z o.o. wyzbędzie się w/w prawa.

TBS LOKUM sp. z o.o. może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów mieszkaniowych TBS LOKUM sp. z o.o., w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

2) suma średnich miesięcznych dochodów* uzyskiwanych przez osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym TBS Lokum sp. z o.o. (czyli członków gospodarstwa domowego) w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu, nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.


Szczegóły

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego mieści się w poniższym przedziale dochodowym na osobę.

Maksymalny średni miesięczny dochód w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu określa art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Minimalny średni miesięczny dochód określa „Regulamin określający zasady, w tym kryteria i tryb przyznawania mieszkań stanowiących zasoby Spółki TBS LOKUM sp. o.o. oraz zasady najmu tych lokali” (Regulamin nr 2)

Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania Minimalny dochód na osobę Maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Maksymalny dochód na gospodarstwo domowe
1 2 700,00 PLN 5 485,84 PLN 5 485,84 PLN
2 1 800,00 PLN 4 114,38 PLN 8 228,76 PLN
3 1 600,00 PLN 3 407,87 PLN 10 223,61 PLN
4 1 400,00 PLN 2 992,28 PLN 11 969,11 PLN
5 1 300,00 PLN 2 792,79 PLN 13 963,96 PLN
6 1 300,00 PLN 2 659,80 PLN 15 958,81 PLN

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, 

o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm. ), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622)”.

Wnioski zawierając deklarację o dochodach oraz oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Świnoujście/ zobowiązaniu do wyzbycia się tytułu prawnego do lokalu, złożone przez osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów TBS Lokum sp. z o.o. rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji Przydziału Mieszkań.

Zapisy ustawy nie stanowią o dolnych granicach dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Niemniej jednak minimalny dochód określa Regulamin określający zasady, w tym kryteria i tryb przyznawania mieszkań stanowiących zasoby Spółki Lokum sp. z o.o. oraz zasady najmu tych lokali. Dochód ten został ustalony na poziomie umożliwiającym regularne opłacanie czynszu i innych kosztów eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z zajmowanego lokalu oraz możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych rodziny.

Wraz z niniejszym wnioskiem Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł za przyjęcie wniosku. Opłata płatna jest na konto TBS Lokum sp. z o.o. w Banku Pekao SA nr konta 76 1240 3927 1111 0010 6907 3154.

W razie pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata zostanie zwrócona. TBS Lokum sp. z o.o. ma prawo zatrzymać opłatę jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca zostanie zakwalifikowany na listę podstawową lub rezerwową oraz wezwany do zawarcia umowy partycypacji i nie przystąpi we wskazanym terminie do jej podpisania.

Nieuiszczenie opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

ul. Wyspiańskiego 35C
72-600 Świnoujście

NIP 855 160 06 39
KRS 0000851315
REGON 386684858

Biuro Obsługi Klienta

Czynne od 7:30 do 15:15
Od poniedziałku do piątku
Tel. 91 321 22 80 wew. 55
e-mail sekretariat@tbslokum.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej