Jesteś partycypantem

Drukuj

informacja o dokumentach, niezbędnych do przedłożenia  w celu podpisania umowy najmu.

 

W związku z realizowaną inwestycją, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego czynszowego przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera 11-13 w Świnoujściu, Lokum sp. z o.o. (dalej jako „Lokum” lub „Spółka”) niniejszym ponownie przypomina przyszłym najemcom o obowiązku przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów przed podpisaniem umowy najmu. Stosowna informacja została opublikowana przez Spółkę w czerwcu 2019 r. na stronie internetowej, była ona również przekazywana partycypantom podczas spotkań w biurze Spółki w połowie 2019 r. Powyższa, zaktualizowana informacja nadal jest do pobrania ze strony internetowej Spółki: http://www.lokum.swinoujscie.pl/do-pobrania, plik pn. „Lokum informacja dla przyszłych najemców”).

 

 

Zgodnie z Regulaminem (§ 10 ust. 4) obowiązujące kryteria dochodowe muszą być spełnione na dzień składania wniosku o najem mieszkania, jak i na dzień zawarcia umowy najmu. Tym samym przed zawarciem umowy najmu Lokum ponownie będzie weryfikować dochody wszystkich partycypantów. Co istotne, przed zawarciem umowy najmu sprawdzane będą dochody całego gospodarstwa domowego osiągnięte w 2019 r.

 

Podstawowymi dokumentami, w oparciu o które Spółka będzie weryfikować dochody, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, będzie:

 

  1. deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego za 2019 rok,
  2. zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszania za 2019 rok.


Uwaga! Zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego powinno zawierać co najmniej poniższe informacje:

 

  • przychód,
  • dochód,
  • koszty uzyskania przychodu,
  • składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy przyszły najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Świnoujściu.
Tym samym w celu podpisania umowy najmu konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

 

1. deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego za 2019 rok,

 

2. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów za 2019 r. uzyskanych przez przyszłego najemcę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania, tj.;

- jeśli dana osoba rozliczyła się w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Świnoujściu,

 

- jeśli dana osoba nie rozliczyła się w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu:

- zaświadczenie z właściwego w 2019 r. Urzędu Skarbowego oraz dodatkowo
- kopię właściwych zgłoszeń aktualizacyjnych wraz z potwierdzeniem ich złożenia, - dokumentujących zmianę właściwego urzędu skarbowego na Urząd Skarbowy w Świnoujściu,

 

- jeśli dana osoba osiągała dochód poza granicami Polski, należy dodatkowo przedłożyć:

- zaświadczenie z właściwego miejscowo, zagranicznego urzędu skarbowego o wysokości dochodów w rok poprzednim.

 

UWAGA!

- Powyższe dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
- W przypadku osób, które nie osiągają dochodu, a tym samym nie rozliczają się z podatku (czyli przede wszystkim dzieci), wystarczy odpowiednie oświadczenie tej osoby lub opiekuna prawnego (tj. np. że dana osoba nie pracuje/nie osiągnęła żadnego dochodu, więc nie rozlicza się z podatku).

 

3. Oświadczenie podpisane przez najemcę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Świnoujście lub w razie posiadania takiego prawa do lokalu oświadczenia, iż najpóźniej do dnia poprzedzającego objęcie lokalu w LOKUM sp. z o.o. wyzbędą się one tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

 

Na stronie internetowej Spółki w zakładce „Do pobrania” znajdą Państwo:

 

  1. wzór pisma przewodniego,
  2. wzór deklaracji o dochodach,
  3. wzór oświadczenia o braku tytułu prawnego do lokalu.

W przypadku, gdy wnioskodawca lub przyszły najemca przedkłada dokumenty w języku obcym, w tym w szczególności dokumenty, na podstawie których wykazuje osiągany przez siebie i osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania dochód, powinien załączyć dodatkowo również tłumaczenie przysięgłe wszystkich przedłożonych przez siebie dokumentów.

W przypadku, gdy wnioskodawca lub przyszły najemca lub osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania osiągnęły i rozliczyły dochód za granicą lub w walucie obcej, wykazany dochód zostanie przez Spółkę wyliczony na podstawie średniego kursu danej waluty, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego roku, za który wykazywany jest dochód, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym.

 

W przypadku niespełnienia wymaganych kryteriów dochodowych, Spółka nie będzie mogła podpisać umowy najmu, a wcześniej zawarta umowa partycypacji zostanie rozwiązana.

 

Spółka informuje, że przywołano powyżej jedynie najistotniejsze warunki zasad najmu lokali, określone w Regulaminie. Tym samym brak ujęcia w niniejszej informacji innych kwestii nie zwalnia partycypanta z obowiązku spełnienia innych warunków określonych w Regulaminie.

 

Uwaga! PROSIMY O ZŁOŻENIE WSZYSTKICH WW. DOKUMENTÓW DO KOŃCA MARCA 2020 R.!

 

ul. Wyspiańskiego 35C
72-600 Świnoujście

NIP 855 160 06 39
KRS 0000851315
REGON 386684858

Biuro Obsługi Klienta

Czynne od 7:30 do 15:15
Od poniedziałku do piątku
Tel. 91 321 22 80 wew. 55
e-mail sekretariat@tbslokum.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej